2014 -2015 Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım Yıllık Planları

(Okunma sayısı 54 defa)
CeeMoo

CeeMoo

2014 - 2015 EÐİTİM - ÖÐRETİM YILI

YALOVA NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİş YILLIK PLANIHAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

III. HAFTA   15 - 19 Eylül 2014   3   1. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri* Güzel sanatlar

* Milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü   1. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.

2. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.

3. Güzel sanatların hangi ölçütlere göre sınıflandığını belirler.

4. Güzel sanat eserlerinin özelliklerini açıklar.

5. Güzel sanatların insan hayatındaki yerini ve önemini belirler.

6. Sanat ve sanatçı ilişkisini örneklerle açıklar.

7. Her düzeydeki öğretici ve fayda sağlayan eserlerle sanat eserlerini birbirinden ayırır.

8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini açıklar.

9. Edebiyatın dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliği olduğunu metinlerden örnekler vererek açıklar.* Atatürkçülükle İlgili Kazanımlar:

1. Atatürk’ün edebiyatla ilgili düşüncelerini kavrar.

2. Atatürkçü düşüncede güzel sanatların önemini belirler.

3. Milletlerin tanıtılmasında güzel sanatların rolünü sezer.

IV. HAFTA   22 - 26 Eylül 2014   2

1

   2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi   1. Edebiyatın insanı konu alan diğer bilim dallarıyla ilişkisini belirler.

1. İnsanın, her türlü birikimini dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktardığını kavrar.

2. Aynı dili konuşan insan topluluklarının ortak kültür değerlerini paylaştıklarını sezer.

3. Dilin kültür taşıyıcısı rolünü belirler.

AY: EKİM

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   29 Eylül - 3 Ekim 2014   12   3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

4. Metin

   4. Dilin, kültür alanının oluşumundaki rolü ve değerini fark eder.

5. Dilin bireysel kullanımda kazandığı özellikleri belirler.

6. Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanım farklılıklarını sebepleriyle açıklar.

7. Dilin farklı kullanıldığı metinleri karşılaştırır.1. Metnin iletişim aracı olduğunu örneklerle açıklar.

2. Metni meydana getiren unsurları belirler, bu unsurların birbirine nasıl bağlandığını açıklar.

3. Metnin anlamının bağlamla ilişkisini örneklerle açıklar.

4. Metinleri gruplandırır.

II.

HAFTA   8 - 10

Ekim 2014   2   5. Edebî Metin   1. Edebî metinlerin varlık nedenlerini açıklar.

2. Edebî metinlerin kurmaca olduğunu örnekler vererek açıklar.

3. Edebî metnin gerçeklikle ilişkisini örneklerle açıklar.

4. Edebî metnin tikelde tümeli temsil ettiğini örneklerle açıklar.

5. Edebî metnin özel bir iletişim aracı olduğunu fark eder, edebî metni diğer iletişim araçlarıyla karşılaştırır.

6. Edebî metnin bir sistem olduğunu örneklerle açıklar.

7. Her edebî metnin bir tema etrafında oluştuğunu örneklerle açıklar.

8. Edebî metinlerde dilin hangi işlevde kullanıldığını açıklar.

III. HAFTA   13 - 17 Ekim 2014   3   5. Edebî Metin   9. Edebî metnin yan anlam değeri bakımından zengin olduğunu açıklar.

10. Edebî metnin her okunduğunda yeni anlamlar kazandığını açıklar.

11. Edebî metinde anlamın bağlamla ilişkisini açıklar.

12. Edebî metnin kendinden önce ve sonra yazılan metinlerle ilişkisini açıklar.

13. Edebî metnin oluşmasına sebep olan temel ifade tarzlarını belirler.

14. Edebî metnin organik bir birlik olduğunu örneklerle açıklar.

15. Edebî metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini açıklar.

IV. HAFTA   20 - 24 Ekim 2014   3   2. ÜNİTE: COşKU ve HEYECANI DİLE GETİ-REN METİNLER (şİİR)

1. şiir İnceleme Yöntemi    1. İncelediği şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

V.

HAFTA   27 - 31 Ekim 2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi   2. şiirde yapının nasıl oluştuğunu belirler.

3. şiirin yapısını çözümler.

Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri   Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama, tümden gelim, tüme varım…

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri   Türk Edebiyatı ders kitabı, Türkçe Sözlük,  Yazım Kılavuzu ve konuya uygun dokümanlar.

AY: KASIM

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   3 - 7

Kasım 2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi   2. şiirde yapının nasıl oluştuğunu belirler.

3. şiirin yapısını çözümler.

II.

HAFTA   10 - 14 Kasım 2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi    4. şiirin temasını belirler.

5. şiirde, temanın hangi yönden ele alındığını sorgular.

6. şiirin yazıldığı dönemle temayı ilişkilendirir.

7. Temanın şairle ilişkisini açıklar.

III. HAFTA   17 - 21 Kasım 2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi   8. şiir dilinin özelliklerini açıklar.

9. şiirde imgenin doğuş nedenlerini açıklar.

10. şiirde imgenin kullanılma nedenlerini sorgular.

IV. HAFTA   24 - 28 Kasım 2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi   11. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini sorgular.    

12. şiir dilinde çağrışım ve duygu değerinin önemini açıklar.

13. Çeşitli dönemlere ait şiirleri şiir dili bakımından karşılaştırır.AY: ARALIK

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   1 - 5

Aralık

2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi   14. şiirde ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler.

15. Her dönemin kendine özgü bir ses ve ritim anlayışı olduğunu fark eder.

16. şiirde ahengin söyleyicinin ruhi durumuna ve tavrına göre düzenlendiği hususunda örnekler verir.

17. Çeşitli dönemlere ait şiirleri ses ve ritim özellikleri bakımından karşılaştırır.

II.

HAFTA   8 - 12 Aralık 2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi   18. şiirde anlam bütünlüğünün hangi ögelerle sağlandığını belirler.

19. şiirin gerçeklikle ilişkisini sorgular.20. şiir geleneğinin oluşumunu örneklerle açıklar.

21. Sosyal ve kültürel ortamın şiir geleneğine etkisini açıklar.

22. Her dilin kendine ait bir şiir geleneği olduğunu fark eder.

23. şiirin ait olduğu geleneğin özelliklerini belirler.

III. HAFTA   15 - 19 Aralık 2014   3   1. şiir İnceleme Yöntemi   24. İncelediği şiiri yorumlar.

25. şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.26. şair ile şiir arasındaki ilişkiyi açıklar.

IV. HAFTA   22 - 26 Aralık 2014   3   2. şiir Okuma   1. şiir okumada ses ve kelimelerin telaffuzunun önemini örnekler vererek açıklar.

2. Ses ve söyleyişi kullanmanın önemini belirtir.

V.

HAFTA   29 Aralık 2014 -

2 Ocak 2015   3   2. şiir Okuma   3. İyi şiir okumada ahenk ve anlam ilişkisinin önemini örneklerle açıklar.

4. şiir ezberlemenin şiiri anlama ve yorumlamadaki önemini örneklerle vererek açıklar.AY: OCAK

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   5 - 9

Ocak

2015   3   2. şiir Okuma    5. Sevdiği şiirleri ezberler.

6. Topluluk karşısında şiir okur.

7. Sevdiği şiirlerden antoloji oluşturur.

II.

HAFTA   12 - 16 Ocak

2015   3   3. Manzume ve şiir   1. Manzume ile şiir arasındaki farklılıkları açıklar.

2. Manzume ve şiirde kullanılan kavramların kullanım yerlerine göre anlamlarını açıklar.

III. HAFTA   19 - 23 Ocak

2015   3   3. Manzume ve şiir   3. Manzume ve şiirde, lirik, epik, dramatik, satirik, pastoral anlatımın değerini örnekler vererek açıklar.

4. Beğendiği manzumelerden antoloji oluşturur.

5. Sevdiği manzumeleri ezberler.

Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri   Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama, tümden gelim, tüme varım…

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri   Türk Edebiyatı ders kitabı, Türkçe Sözlük,  Yazım Kılavuzu ve konuya uygun dokümanlar.

AY: şUBAT

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

II.

HAFTA   9 - 13

şubat 2015   3   3. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUşAN EDEBİ METİNLER

1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma    1. Olay çevresinde oluşan metinleri gruplandırır.

2. Anlatmada ve göstermede, dilde ve ifade biçiminde gerçekleşen değişiklikleri örnekler vererek açıklar.

3. Anlatmaya bağlı metinlerin hangi edebî türleri oluşturduğunu belirler.

4. Göstermeye bağlı metinlerin hangi edebî türleri ve sahne sanatlarını oluşturduğunu belirler.

III. HAFTA   16 - 20 şubat 2015   3   2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi    1. İncelediği metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.

2. Metni oluşturan unsurları belirler.3. İncelediği metnin yapısını çözümler.

IV. HAFTA   23 - 27 şubat 2015   3   2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi    4. İncelediği metnin temasını bulur.5. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.AY: MART

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   2 - 6

Mart 2015   3   2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi    6. Metnin gelenekle ilişkisini belirler.

7. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

8. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi belirler.

9. İncelediği anlatma esasına bağlı metinleri karşılaştırır.

II.

HAFTA   9 - 13

Mart 2015   3   3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma   1. Anlatmaya bağlı metinleri okuma ve çözümlemede dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

III. HAFTA   16 - 20 Mart 2015   3   3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma   2. Öğretici metinleri okuma ile sanat amacıyla yazılmış metinleri okumanın farklılıklarını belirler.

IV. HAFTA   23 - 27 Mart 2015   3   3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma   3. Dönemlerin edebî dilini değerlendirir.

4. Beğendiği anlatma esasına bağlı metinleri çözümler.AY: NİSAN

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   30 Mart - 3 Nisan 2015   3   3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma   5. Beğendiği anlatma esasına bağlı metinleri değerlendirir.

6. Beğendiği anlatma esasına bağlı metinlerle antoloji oluşturur.

II.

HAFTA   6 - 10 Nisan 2015   3   4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)   1. Tiyatronun güzel sanatlar içerisindeki yerini belirler.

2. Tiyatro, tiyatro metni, dram, drama, dramatik tür, oyun kelimelerinin anlamlarını açıklar.

3. Batı uygarlığında göstermeye bağlı edebî metinlere toplu hâlde “tiyatro”, “drama”, “dramatik edebiyat” adları verildiğini açıklar.

4. Göstermeye bağlı edebî metinlerin tarih içindeki gelişimini açıklar.  

III. HAFTA   13 - 17 Nisan 2015   3   Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)   5. Metinsiz tiyatro olup olamayacağını sorgular.

6. Tiyatro metinleri ve dramatik metinlerde göstermenin ve anlatmanın rolünü ve değerini belirler.

7. Tiyatro metinlerinde olay örgüsüne ne ad verildiğini belirler.

8. Dramatik örgüyü meydana getiren parçalar arasındaki ilişkiyi belirler.  

IV. HAFTA   20 - 24 Nisan 2015   3   Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)   9. Göstermeye bağlı edebî metinleri gruplandırır.

10. Konularına göre tiyatro metinlerini ayırır ve gruplandırır.

11. Tiyatro metinlerini, anlatmaya bağlı edebî metinlerle ilgili esaslar doğrultusunda inceler.

12. Tiyatronun özelliklerini belirler.

V.

HAFTA   27 - 30 Nisan 2015   3   Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)   13. Sahnelenmek üzere ortaya konan eser metninin, edebiyatın konusu olduğunu açıklar.

14. Modern tiyatro ile geleneksel tiyatro arasındaki farklılıkları kavrar.

15. Farklı dönemlere ait tiyatro metinlerini çözümler.

16. Farklı dönemlere ait tiyatro metinlerini değerlendirir.

17. Farklı dönemlere ait tiyatro metinlerinin özelliklerini belirler.

AY: MAYIS

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   4 - 8

Mayıs 2015   3   1.Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi   1. İncelediği öğretici metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.2. Metnin yapısını çözümler.

II.

HAFTA   11 - 15 Mayıs 2015   3   1.Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi   3. Metnin ana düşüncesini bulur.

4. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar.

5. Metnin gelenekle ilişkisini belirler.

III. HAFTA   18 - 22 Mayıs 2015   3   1.Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi* Akılcılık ve bilime verilen önem   6. Metnin anlamıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

7. Metni yorumlayarak güncelleştirir.

8. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi sorgular.* Atatürkçülükle İlgili Kazanımlar:

1. Atatürk düşünceyle akılcılık arasında ilişki kurar.

2. Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder.

IV. HAFTA   25 - 29 Mayıs 2015   3   2. Öğretici Metinleri Okuma

a. Tarihî Metinler

b. Felsefî Metinler

c. Bilimsel Metinler   1. Öğretici metinleri okuma ve çözümlemede dikkat edilecek hususları açıklar.

AY: HAZİRAN

HAFTA   GÜN   DERS SAATİ   KONULAR   ÖÐRENCİLERİN KAZANACAÐI HEDEF VE DAVRANIşLAR

I.

HAFTA   1 - 5 Haziran 2015   3   ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri (Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj)

* Basın hürriyeti   2. Öğretici metinleri okuma ile sanat amacıyla yazılmış metinleri okumanın farklılıklarını örneklerle açıklar.

* Atatürkçülükle İlgili Kazanımlar:

1. Atatürk’ün basına verdiği önemi fark eder.

II.

HAFTA   8 - 12 Haziran 2015   3   d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri (Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük)   3. Beğendiği öğretici metinleri çözümler ve değerlendirir.

4. Beğendiği öğretici metinlerle antoloji oluşturur.

Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri   Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama, tümden gelim, tüme varım…

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri   Türk Edebiyatı ders kitabı, Türkçe Sözlük,  Yazım Kılavuzu ve konuya uygun dokümanlar.

NOT: 1. Yıllık Plânın “Ders Saati” kısmında gösterilen ders saatleri çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar yaparak,  azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.

2. Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 15.08.2011 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen Türk Edebiyatı Dersi 9. Sınıflar Öğretim Programı

b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

c) 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,

ç) 2551 ve 2575 sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak, Türk Dili ve Edebiyatı zümresince hazırlanmıştır.  

d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2014 – 2015 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.

 

Merhaba Ziyaretçi

*

Haberler

Sitemize Hoşgeldiniz ... Sitemizden daha iyi faydalanmak için kayıt olunuz

  • Toplam İleti: 6590
  • Toplam Konu: 5844
  • Toplam Üye: 23
  • Son Üye: curkam
  • Bugün En Çok Çevrimiçi: 469

En son gönderilen iletileri göster
[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Üyeler

  • 377 Ziyaretçi
  • 0 Üye
  • (54 Örümcek)

Son 1440 dakika içinde aktif olan üyeler: Yandex (52), Google (2)

Bugün En Çok Çevrimiçi: 469
En Çok Çevrimiçi: 747 (07 Haz 2019 12:34)